ⵜⵓⵚⴽⴰ :

ⵜⴳⴰ  ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ  ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ  ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ  ⴷ ⵙⴰⵍ  ⵢⴰⵜ  ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ  ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ, ⵉⵏⴱⴹⵏ  ⴳ ⵉⵅⴼ  ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ  ⵜⵉⵥⵕⴼⴰⵏⵉⵏ. ⵎⴽⵍⵍⵉ  ⵜⵍⵍⴰ ⴳⴳ ⴷⴷⴰⵡ  ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ  ⵏ  ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ  ⴷ  ⵓⵥⴽⴰⵡ  ⴷ  ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ.

ⵜⵜⵡⴰⵏⴱⴰⴹ  ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ  ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵏ  ⵕⵕⴱⴰⵟ  ⴷ  ⵙⵍⴰ  ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ  ⴰⵎⵙⵙⴰⴳⵓⵔ  ⵅⴼ  ⵉⵍⵍⴰ ⵢⴰⵏ  ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ  ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ  ⴰⵎⵖⴰⵔ  ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ  ⵣⵖ  ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2011  ⵍⵍⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵉⵎⵖⵓⵔ  ⵜⵎⵙⵙⴰⴳⵓⵔⵜ  ⵏⵏⴰ ⴳ ⵜⵍⵍⴰ.

ⵜⵜⵡⴰⵙⴽⴰⵔ  ⵜⵎⵙⵙⴰⴳⵓⵔⵜ  ⴰⴷ  ⵙ ⴹⴹⴰⵀⵉⵕ 2-3-888 ⴰⵙⵙ ⵏ 5 ⴷⵓⵍⵃⵉⵊⵊⴰ  1414 (17 ⵎⴰⵢ 1994) ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ  ⴼ  ⴹⴹⴰⵀⵉⵕ  ⴷ ⵢⵉⵡⵉⵏ  ⴰⵣⵔⴼ  1-93-51 ⵣⵖ  22 ⵕⴰⵏⵉⵄ1 (10 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 1993).

ⵍ'ⴰⴳⴻⵏⵛⴻ ⵓⵔⴱⴰⵉⵏⴻ ⴷⴻ ⵔⴰⴱⴰⵜ-ⵙⴰⵍⴻ © 2013