ⵜⵉⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ

ⵜⵜⵓⵙⵔⴰⵙⵏⵜ  ⵜⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ  ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴷ ⵙⵍⴰ ⴳ ⴹⴹⴰⵀⵉⵕ  ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⴳ ⵜⴳⵣⵣⵓⵎⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ, ⴰⵣⵔⴼ 1-93-51  ⵏ  22  ⵕⴰⴱⵉⵄ 1  1414 (10 ⵛⵓⵏⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 1993) ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ  ⴰⴷ :

1-ⴰⵙⵔⵓⵙ  ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ  ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴱⴷⴷⴰⴷⵏ  ⴰⵙⵎⵙⴰⵙⴰ  ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ  ⴷ  ⵓⴹⴼⵓⵕ  ⵏ  ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ  ⵏ  ⵜⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ  ⴷ ⵎⴰⵏⵉ  ⴳⵉⵙⵏⵜ ⵉⵡⴹⵏ.

2-ⴰⵙⵖⵉⵡⵙ  ⵏ  ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵏ  ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ  ⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ  ⵉⵙⵙⴼⴰⵖ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵏ ⴰⵎⵣⵏⵜ ⴰⴱⵔⵉⴷ  ⵏⵏⵙⵏⵜ  ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ.

3-ⵜⵉⴳⵉⵜ  ⵏ  ⵏ  ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ  ⵉⵖⵔⵎⴰⵏⵏ ⵣⵓⵏⴷ  ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ  ⵏ  ⵓⵙⵡⵓⵜⵜⵓ ⴷ  ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ  ⵏ  ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ   ⴷ  ⵡⵉⵏ  ⵜⴳⵎⵉ ;

4- ⵜⵉⴽⴽⵉ  ⵏ  ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ  ⵢⴰⵙⵙⵡⴰⵏ  ⴳ  ⵎⴰⴷ  ⵏⵏ  ⵓⵔ  ⵉⵣⵔⵉⵏ  ⴰⵢⵢⵓⵔ  ⴼ  ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵏ  ⵜⵓⵣⵣⵖⵜ  ⴷ ⵓⵚⴽⴰⵡ… ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ  ⴰⴷ  ⵉⵇⵇⴰⵏⴷ  ⴰⴷ  ⵍⴽⵎⵏⵜ  ⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏⵏⵙⵏⵜ  ⴳ ⵜⵉⵣⵉ.

5- ⵉⴱⴷⴷⵉ  ⵅⴼ  ⵓⵖⵓⴷⵓ  ⵏ  ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵚⴽⴰⵡ  ⴷ  ⵡⵉⵏ ⵜⵓⵣⵣⵖⵜ ⵓⵍⴰ  ⵡⵉⴷⴷⴰ ⵙⵓⵍ ⵜⵜⵓⵚⴽⴰⵡⵏⵉⵏ  ⴳ   ⴷⴷⵓ  ⵜⵉⴼⵔⵜ  ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ  ⵏⵏⴰ ⵙ ⵜⵜⴷⴷⵓ  ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ, ⵓⵍⴰ  ⵜⵉⵔⵓⴱⴱⴰ ⵏ ⵓⵚⴽⴰⵡ  ⴷ ⵉⵣⴷⴷⵓⵖⵏ ;

6- ⵜⵉⴳⵉⵜ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ  ⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ  ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ  ⵏ  ⵉⴳⵔⴰⵏ  ⵓⵙⵍⵉⴳⵏ,  ⵎⴽⵍⵍⵉ  ⵜⵙⴽⴰⵔ  ⵓⵍⴰ  ⵉⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵉ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴰⴰⵡⴷ ⵏⵜⵜⴰⵏ , ⴰⵡⴷ ⵡⴰⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵔⵏ  ⵉⵖ  ⵉⵟⵟⴰⴼ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ  ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⴳⴷⵉⴷⵏⴰⵜ.

7- ⵜⵉⴳⵉⵜ  ⴷ ⵓⵙⴽⴰⵔ  ⵏ  ⵜⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵖⵔⵎⴰⵏⵉⵏ  ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵉⵖⴰⵔⴰⵙⵏ  ⴷ  ⵉⵙⵡⴰⴽ. ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵜⵙⴽⴰⵔ ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⴼⵜⵜⵓⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⴰⴷ.

8-ⴰⵔ ⵜⵜⴰⵎⵥ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⴷⴰⵔ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⴰⵢ ⵍⵍⵉ ⵙⴽⴰⵔⵏⵉⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵏ ⵏⵏⵙ ;

9-ⴰⵔ ⵜⵙⵙⵉⴼⵙⵓⵙ  ⴼ ⵎⵉⴷⴷⵏ  ⵓⵍⴰ  ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵏ ⵥⵍⵉⵏⵉⵏ ⵙ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵙ ⴰ ⴼⵜⵜⵓⵏ  ⵉⵙⵏⵜⴰⵢ. ⵎⴽⵍⵍⵉ  ⵜⵜⵉⴹⴼⵓⵕ  ⵜⵓⵙⵙⴽⵔⴰ ⵏ ⵜ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⵎⵓⵍⵍⴰ  ⵉⵙⵡⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵓⵣⵔ.

10-ⴰⵔ  ⵜⴰⴽⴽⴰ  ⵜⵉⵡⵉⵙⵉ  ⵏⵏⵙ  ⵜⴰⵜⵉⵇⵏⵉⵜ ⵉ  ⵜⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵉⵏ  ⵜⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵉⵏ  ⴳ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ  ⵏ  ⵓⵥⴽⴰⵡ  ⴷ  ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ  ⵉ  ⵉⵎⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ  ⴷ  ⵓⵙⵍⵉⴳⵏ  ⵍⵍⵉ  ⵢⴰⵙ  ⵜⵜⵔⵏⵉⵏ.

11-ⴰⵔ ⵜⵙⵎⵓⵏ  ⵜⵣⵓⵣⵣⵔ  ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ  ⴰⵏⵖⵎⵉⵙ  ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ.

ⵍ'ⴰⴳⴻⵏⵛⴻ ⵓⵔⴱⴰⵉⵏⴻ ⴷⴻ ⵔⴰⴱⴰⵜ-ⵙⴰⵍⴻ © 2013