ⵜⴰⵙⵎⵉⴳⵍⵜ

ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ  ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ  ⵏ  ⵕⵕⴱⴰⵟ  ⴷ ⵙⵍⴰ  ⴰⵔ  ⵜⵙⴽⴰⵔ  ⴽⵕⴰⴹⵜ  ⵜⵙⵎⵉⴳⴰⵍ :

  • ⵜⴰⵙⵎⵉⴳⵍⵜ  ⵉⵥⵍⵉⵏ  ⵙ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ  ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ  ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ ;
  • ⵜⴰⵙⵎⵉⴳⵍⵜ  ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ  ⴷ ⵜⵉⴹⴰⴼ;
  • ⵜⴰⵙⵎⵉⴳⵍⵜ  ⵏ  ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴼⴽⵔⴰⵏ.

 

ⵍ'ⴰⴳⴻⵏⵛⴻ ⵓⵔⴱⴰⵉⵏⴻ ⴷⴻ ⵔⴰⴱⴰⵜ-ⵙⴰⵍⴻ © 2013